Wydział Muzyki UR zaprasza

dr hab. sztuki IWONA SAWULSKA- prof. nadzw.

Instytut Muzykologii KUL

Dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie od 2015

• studia w Akademii Muzycznej w Łodzi ( Wydział Wokalno-Aktorski)

tytuł magistra sztuki (1992 r.)

• doktorat (1999 r.)

• doktor habilitowany sztuki ( 2003 r.)

• Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim ( 2005 r.), dyplom pod kierunkiem prof. Anny Zarębskiej

Działalność artystyczna:

• Debiutowała w Filharmonii Rzeszowskiej u boku A. Hiolskiego.

• Współpracowała z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie

• Filharmonią Narodową w Warszawie

• Operą Bałtycką w Gdańsku

• Teatrem Muzycznym w Lublinie

• Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu

• Filharmonie: Lubelska, Rzeszowska, Łódzka, Zielonogórska, Warmińsko-Mazurską, Filharmonia w Katowicach, i inne

• Prowadzi działalność estradową: bierze udział w prestiżowych koncertach i festiwalach – m.in. w Wiedniu zaprezentowała recital pieśni słowiańskich

• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie

• Muzyczny Festiwal w Łańcucie

• Festiwal im. I. J. Paderewskiego w Warszawie

• Festiwal Tempus Paschale w Lublinie

• Międzynarodowy Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy

• Międzynarodowy Festiwal S. Moniuszki w Kudowie-Zdroju i wielu innych.

• Współpracuje z takimi kompozytorami, jak: Andrzej Nikodemowicz, Paweł Łukaszewski, Mariusz Dubaj, Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, Miłosz Aleksandrowicz, którzy powierzają jej partie solowe w prawykonaniach ich dzieł.

• Współpracuje z wybitnymi dyrygentami, orkiestrami symfonicznymi i chórami

• Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz nagrała dwie CD:

1. Love and Passion - z muzyką M. de Falli, M.Ponce, J.Siqueira, E.Pałłasza, dla Acte Prealable

2. Freude und Trauer der Liebe - z pieśniami R. Schumanna, /z P. Łykowskim/, dla KOCH International Poland

Działalność pedagogiczna i animatorska

Sfera badań naukowo – dydaktycznych obejmuje zagadnienia z historii teatru muzycznego, akustyki muzycznej, interpretacji dzieła muzycznego, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki w ogóle, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu a także muzykoterapii.

• Koordynator ds. organizacji inicjatyw kulturalnych Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie

• Koordynator i ekspert w zakresie projektów związanych z kulturą – Towarzystwo Mediów Lokalnych

• Od 1993r. związana z Instytutem Muzykologii KUL w Katedrze Dydaktyki Muzycznej

• Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie (warsztaty i konsultacje artystyczne), pracowała jako nauczyciel pianistyki i wokalistyki w lubelskich szkołach muzycznych

• Juror konkursów muzycznych

• Otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin „Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej” (2015)

• Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora KUL: w 2002 r.: za przygotowanie do akredytacji Instytutu Muzykologii oraz w 2008 za działalność pedagogiczną.

• Kilkakrotnie studenci przyznali jej tytuł „Pedagog Roku”

• Współpracuje z PZERiI (Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów) m in. w Jesiennym Przeglądzie Twórczości artystycznej Seniorów

• Przygotowuje projekty artystyczno - naukowe (m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia) oraz cykle koncertów popularyzujących muzykę i młodych artystów.

• Należy do Forum Kobiet Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin

• Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Rodzina

Mąż Cezary (dr n. med., chirurg ) i 19-letnia córka Diana (studentka UJ)

Zainteresowania

Teatr, poezja, taniec, sztuka międzykulturowa, muzyka awangardowa, malarstwo, historia sztuki, ogród

Dr hab. Jolanta Skorek-Münch prof. UR

Jolanta Skorek-Münch jest pianistką, klawesynistką, organistką i muzykologiem. Studiowała fortepian na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz uczestniczyła w licznych kursach interpretacji w kraju i za granicą, pracując pod kierunkiem wybitnych pianistów i klawesynistów, jak Tatiana Shebanova, Ryszard Bakst, Laszlo Simon, Paul Badura-Skoda, Joos van Immerseel, Christine Verheelst, Johann Sonnleitner, Nicholas Parle. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, oraz w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Od 1985 współpracowała z Filharmonią Lubelską jako pianistka i klawesynistka, realizująca basso continuo. W 1994 r. założyła Trio Lublin Baroque (z flecistą Lechem Szostem i wiolonczelistką Marią Błaszczak-Szost). W zespole gra na szpinecie barokowym (kopia J. Silbermanna ca. 1767). Od 1995 r. wraz z Triem wystąpiła na kolejnych dwudziestu dwóch festiwalach Lublin – Muzyka, Zabytki, Plastyka - Tempus Paschale, na licznych koncertach festiwali Wielkopostne śpiewanie, Między Wschodem a Zachodem i w cyklu koncertów Viva Polonia. Jej dorobek artystyczny obejmuje blisko 400 koncertów z najwybitniejszymi polskimi śpiewakami i instrumentalistami w wielu miastach Polski, w tym kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej, Bałtyckiej, Krakowskiej i Podkarpackiej oraz na Muzycznym Festiwalu w Łańcucie i Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Koncertowała także w Niemczech, Francji, Bułgarii, Izraelu, we Włoszech, Macedonii i na Węgrzech. Nagrała 7 CD oraz programy radiowe i telewizyjne.

W roku 2005 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadała jej stopień doktora sztuk muzycznych na podstawie rozprawy Związki muzyki Roberta Schumanna z literacko-filozoficznym programem romantyzmu. W 2010 r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nadała jej stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie rozprawy Partnerstwo w muzycznym dialogu. Fortepian w cyklicznej formie kameralnej od jej narodzin do szczytowych osiągnięć (Borodin, Mahler, Szostakowicz). Lublin: Wydawnictwo KUL 2008. W 2015 r. ukazała się wersja niemiecka tej książki Die Partnerschaft im musikalischen Dialog (wydawnictwo Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M – Bern – Bruxelles – New York).

W 2014 i 2016 r. zorganizowała na Uniwersytecie Rzeszowskim międzynarodowe konferencje, poświęcone twórczości Wojciecha Kilara na tle współczesnej muzyki religijnej i world music.. Wielokrotnie występowała z referatami na sesjach i konferencjach naukowych.

Dr hab. Jolanta Skorek-Münch była również profesorem w Katedrze Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. Od 2013 r. została zatrudniona na stanowisku profesora na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest powoływana przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych do komisji w sprawach nadania stopnia doktora habilitowanego. Jest nauczycielem dyplomowanym, Została również wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

W 2004 r. otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym samym roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu odznaczył ją Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia pedagogiczne. Otrzymała również Medal Prezydenta Miasta Lublina z okazji X-lecia Tria Lublin Baroque. W 2007 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał jej medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W latach 2009 i 2012 otrzymała nagrody Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną, popularyzację nauk oraz osiągnięcia naukowe.

Kamil Pękala - baryton

   W 2008 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie dr hab. Leszka Skrla.

Uczestniczył w kursach wokalnych prowadzonych przez profesorów: Jadwigę Rappe, Paula Easwooda i Ryszarda Karczykowskiego.

W swoim dorobku artystycznym ma takie role, jak : partia Marcina i Stanisława w "Verbum Nobile" S. Moniuszki, Jakuba we "Flisie" S. Moniuszki, partię Miecznika oraz Macieja w "Strasznym Dworze" S. Moniuszki, partię Moralesa oraz Dancaria w "Carmen" G. Bizeta, partię Sierżanta Belcore w "Napoju Miłosnym" G. Donizzetiego, Hrabiego Carnero w "Baronie Cygańskim" J. Straussa, partię Leonarda w "Comedy of the Dumb Wife" T. Kasserna, partię Figara w "Cyruliku Sewilskim" G. Rossiniego, Germonta w "Traviacie" G. Verdiego, Mareclla w "Cyganerii" G. Pucciniego oraz Eryka w Upiorze w Operze" Maury Yestona.

Był  solistą na Festiwalu "Eurounionorchestries" w 2004 oraz 2008 roku. W latach 2006 - 2008 pracował jako solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje również z Filharmonią Warmińsko - Mazurską, Operą Śląską w Bytomiu i jest solistą Teatru Muzycznego w Lublinie.

W 2001 roku otrzymał pierwsza nagrodę na "Festiwalu Muzyki Niemieckiej" w Rzeszowie, a w 2002 roku wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu. W maju 2006 roku otrzymał drugą nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, natomiast w listopadzie tego roku II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonina Dworzaka w Karlovych Varach.

Dr Stefan Münch ukończył filologię polską na UMCS w Lublinie i specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i szeroko pojętej problematyki medialnej. Uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Opera i polski dramat romantyczny” pod kierunkiem prof. Zbigniewa Raszewskiego. Uczestniczył w kilku kursach i seminariach muzyki dawnej (Antwerpia, Innsbruck, Trossingen, Spa-Farniéres). Jest autorem książek: Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku (Lublin 2010), Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury (Lublin 2012) i Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty grand opéra w czasach monarchii lipcowej (Lublin 2015).

Prowadzi zajęcia historycznoliterackie, muzykologiczne, teatrologiczne oraz medialne na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Artystycznym UMCS, a od 2004 jest adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa.

Przez kilkanaście lat (1983-1997) współpracował z Filharmonią Lubelską. Od 2015 r. współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie występuje w spektaklach Miłość, zdrada i kłopoty, Paryż Północy, Powróćmy jak za dawnych lat i Queens of Opera. W sezonie 2016/2017 przygotował premierę Noc w operze według własnego scenariusza.

Od 1978 r. jest recenzentem muzycznym w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, stałym współpracownikiem Polskiego Radia Lublin, Akademickiego Radia Centrum, Radia Dla Ciebie (Warszawa) i Ruchu Muzycznego, w latach 2000-06 był także dziennikarzem TVP2, zajmującym się muzyką poważną. Jego dorobek dziennikarski obejmuje kilkaset artykułów i recenzji oraz ponad czterysta autorskich audycji radiowych (w tym roczne cykle poświęcone muzyce J.S. Bacha, W.A. Mozarta, operze i muzyce klezmerskiej). Był również członkiem Rady Programowej Radia Lublin S.A. i ośrodka lubelskiego TVP.

Jest stałym współpracownikiem prestiżowych polskich instytucji muzycznych, jak Filharmonia Narodowa, w której systematycznie prowadzi wykłady i zapowiada koncerty, Filharmonia Łódzka, Polska Filharmonia Bałtycka, Podkarpacka, Częstochowska i Podlaska oraz wielu polskich festiwali. Jako prezenter muzyczny występuje od 22 lat na prestiżowym Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, gdzie zapowiada artystów światowej klasy. Jest zapraszany na największy w Europie festiwal muzyki sakralnej - Gaude Mater w Częstochowie. Współpracuje także z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. W Lublinie zapowiadał niemal wszystkie ważne wydarzenia muzyczne. Jako prezenter prowadził ponad 900 koncertów w różnych miastach. W r. 2012 zastąpił Bogusława Kaczyńskiego na stanowisku dyrektora artystycznego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.

Dr Stefan Münch jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua, z którym zorganizował liczne koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne, prezentujące mało znaną w Lublinie i regionie muzykę dawną w jej autentycznym kształcie wykonawczym. W ciągu niewielu lat wykreował w Lublinie zjawisko coraz szerszego zainteresowania muzyką dawną. Na uwagę zasługuje cykl Le Concert des Nations, monograficzne programy poświęcone muzyce Bacha i Quantza, kompozytorom dworu wersalskiego czy koncert Pod jedną koroną w 300 rocznicę unii polsko-saskiej. Był współtwórcą Festiwalu „Muzyka, Zabytki, Plastyka”, a od 1997 r. kieruje Festiwalem „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”. W r. 2009 zainicjował nowy festiwal "Orient-Okcydent" w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów na Starym Mieście oraz koncerty „Viva Polonia” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

W uznaniu działalności edukacyjnej, promocyjnej i społecznej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Wojewody Lubelskiego, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Odznakę Honorową Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz nagrodę australijskiej fundacji Polcul, Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego (dwukrotnie) i nagrodę Prezydenta Lublina w dziedzinie kultury (dwukrotnie).

Aktualna współpraca (zapowiedzi koncertów, wykłady, artykuły programowe:

Filharmonia Narodowa w Warszawie

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

Fundacja Restaurare Basilicam w Lublinie

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Muzyczny Festiwal w Łańcucie

Teatr Muzyczny w Lublinie

Festiwal Dell’Arte w Wojanowie

Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu

Międzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju

Polskie Radio Lublin

Radio Centrum

Ruch Muzyczny

Beethoven Magazine


Żona Jolanta jest znaną pianistką i klawesynistką, doktorem habilitowanym sztuk muzycznych i profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego.